SISÄ-SAVON DIABETES RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019


JOHDANTO

Sisä-Savon Diabetes ry toimii Suonenjoen, Rautalammin, Vesannon, Tervon ja Karttulan alueilla. Yhdistyksen jäsenmäärä on noin 260. Yhdistys toimii diabeetikoiden diabeetikoiden edunvalvojana. Yhdistyksen tavoitteena on tukea diabeetikoita ja heidän läheisiään hyvän hoidon edistämisessä. Hyvään hoitoon ja hoitomotivaation ylläpitämiseen diabeetikot tarvitsevat sekä vertaistukea, että tukea terveydenhuollon ammattilaisilta. Yhdistys tarjoaa diabeetikoille ajanmukaista tietoa, valvoo heidän sosiaalipoliittisia ja terveydenhuollollisia etujaan niin, että
ajanmukaista tietoa, valvoo heidän sosiaalipoliittisia ja terveydenhuollollisia
diabeetikot saavat heille kuuluvat lainmukaiset etuudet.1 YHDISTYSTOIMINTA


1.1 Valistus- ja opintotoimint

Toiminta-alueen kunnissa pyritään järjestämään kerhoja jäsentoiveiden ja resurssien mukaan, joko yksin tai muiden yhdistysten kanssa. Kerhoissa ohjataan liikuntaan, tarjotaan ajankohtaista tietoa diabeteksestä ja
diabeteksen hoidon neuvontaa. Yhdistyksen kevät- ja syyskokoukseen kutsutaan asiantuntijoita luennoimaan diabeetikon hoitoon tai sosiaalisiin etuuksiin liittyvistä asioista. Yhdistys pyrkii järjestämään yhteistyössä Sisä-Savon kansalaisopiston kanssa yhteistapahtuman tai tapahtumia liittyen diabetekseen. Yhdistys tukee Diabetesliiton kursseille ja leireille osallistuvia jäseniään harkinnan mukaan.1.2 Yhteistyö terveydenhuollon, viranomaisten ja muiden tahojen kanssa

Yhteistyötä tehdään diabeetikoiden mahdollisimman hyvien omahoitoedellytysten turvaamiseksi ja kehittämistarpeiden eteenpäin viemiseksi.

Yhdistys tekee yhteistyötä perusterveydenhoidon kanssa. Muiden kansanterveystyö- ja vammaisjärjestöjen kanssa toimitaan esim. kuntien vammaisneuvostoissa, yhteisissä kerhoissa, järjestämällä yhteistä virkistys- ja
kulttuuritoimintaa sekä osallistumalla vaalikeräyksiin.

Yhteistyötä muiden Pohjois-Savossa toimivien diabetesyhdistysten kanssa tullaan tiivistämään ja etsimään uusia
toimintamalleja jäsenille suunnattuun toimintaan. Pohjois-Savon diabetesyhdistykset tulevat yhdessä seuraamaan sote-hankkeen kehittymistä ja pyrkivät vaikuttamaan päättäjiin ja päätöksiin kaikilla tasoilla. Yhdistys tekee kiinteää yhteistyötä Diabetesliiton kanssa.1.3 Tiedottaminen

Tiedotus jäsenille tapahtuu joko jäsenkirjeillä, internetissä olevilla yhdistyksen kotisivuilla, Diabetesliiton tarjoamilla tekstiviesti- ja sähköpostipalveluilla tai hallituksen kulloinkin parhaaksi tiedotuskeinoksi katsomalla tavalla. Ulkoinen tiedotus tapahtuu alueellamme ilmestyvien paikallislehtien välityksellä ja yleisillä ilmoitustauluilla.
Uusiin jäseniin otetaan yhteyttä ja heitä perehdytetään Sisä-Savon Diabeteksen toiminta


1.4 Palvelutoiminta

Yhdistys myy Diabetesliiton maksullisia valistusmateriaaleja sekä jakaa Diabetesliiton ja yhteistyötahojen ilmaisjakelumateriaaleja. Yhdistys välittää maksullisia diabetestunnuksia, myy adresseja ja jalkavoiteita.1.5 Virkistys- ja
yhdessäolotoiminta

Yhdistys järjestää mahdollisuuksien mukaan toiminta-alueen kunnissa liikuntatoimintaa ja muuta yhdessäoloa muiden yhdistysten kanssa. Suonenjoella ja Rautalammilla sydän- ja diabeteskerho jatkaa yhteistä toimintaa. Vesannolla Sisä-Savon Diabetes pyrkii järjestämään muiden yhdistysten kanssa virkistystoimintaa ”Yhdessä eteenpäin”- hankkeen kautta. Iisveden videokerho toimii Sisä-Savon Diabeteksen alaisuudessa.

Teatteri- ja konserttimatkoja, sekä muita retkiä, järjestetään jäsenistön mielenkiinnon mukaan. Yhdistys tukee jäsentään 10 € 3 kertaa vuodessa hänen osallistuessaan esim. Suonenjoen Musiikin- ja Teatterinystävien matkoille. Yhdistys järjestää toimintaa jäsenistön toivomalla tavalla.

Yhdistys osallistuu mahdollisuuksien mukaan muiden yhdistysten ja järjestöjen tapahtumiin, kunnissa järjestettäviin myyjäisiin ja liikuntatapahtumiin.

2 HALLINTO JA KOKOUKSET


2.1 Yhdistyksen toiminta ja kokoukset

Syys- ja kevätkokoukset pidetään vuorotellen toiminta-alueen paikkakunnilla. Hallituksen kokoukset kierrätetään toiminta-alueen kunnissa. Hallitus kokoontuu tarvittaessa. Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen jäsenten
vastuualueet, työryhmät ja tarvittaessa toimikunnat.


2.2 Osallistuminen Diabetesliiton toimintaan

Yhdistys on yhteydessä Diabetesliittoon ja Diabetesliiton hallituksen jäseniin sekä tekee aloitteita liittoon. Yhdistys osallistuu Diabetesliiton vuosikokoukseen jäsenmäärän sallimalla osallistujamäärällä. Hallituksen jäsenet osallistuvat Diabetesliiton järjestämiin koulutuksiin, tapahtumiin ja projekteihin.3 TALOUDELLINEN TOIMINTA

Yhdistyksen varainhankinta tapahtuu jäsenmaksujen, diabetestuotteiden myynnin, myyjäisten, keräysten ja arpajaisten kautta. Toiminta-alueen kunnilta, säätiöiltä, EU-avustusten myöntäjiltä ja toiminta-alueen Lions Clubeilta anotaan erikseen avustusta erilaisiin tapahtumiin. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia sekä hakea toimintaansa varten avustusta Diabetesliitolta.