SISÄ-SAVON DIABETES RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018JOHDANTO

Sisä-Savon Diabetes ry toimii Suonenjoen, Rautalammin, Vesannon, Tervon ja Karttulan alueilla. Yhdistyksen jäsenmäärä on noin 270. Yhdistys toimii diabeetikoiden edunvalvojana. Yhdistyksen tavoitteena on tukea diabeetikoita ja heidän läheisiään hyvän hoidon edistämisessä. Hoitomotivaation ylläpitämiseen diabeetikot tarvitsevat, sekä vertaistukea, että tukea terveydenhuollon ammattilaisilta. Yhdistys tarjoaa diabeetikoille ajanmukaista tietoa, valvoo heidän sosiaalipoliittisia ja terveydenhuollollisia etujaan niin, että diabeetikot saavat heille kuuluvat lainmukaiset etuudet.1 YHDISTYSTOIMINTA

1.1 Valistus- ja opintotoiminta

Toiminta-alueen kunnissa pyritään järjestämään kerhoja jäsentoiveiden ja resurssien mukaan, joko yksin tai muiden yhdistysten kanssa. Kerhoissa ohjataan liikuntaan, tarjotaan ajankohtaista tietoa diabeteksestä ja
diabeteksen hoidon neuvontaa. Yhdistyksen kevät- ja syyskokoukseen kutsutaan asiantuntijoita luennoimaan diabeetikon hoitoon tai sosiaalisiin etuuksiin liittyvistä asioissa. Yhdistys järjestää yhdessä Sisä-Savon kansalaisopiston kanssa helmikuussa yleisöluennon, "Mistä hyvä diabeteksen hoito koostuu?". Luennoitsijana Diabetesliiton ylilääkäri Pirjo Ilanne-Parikka. Yhdistys tukee Diabetesliiton kursseille ja leireille osallistuvia harkinnan mukaan.

1.2 Yhteistyö terveydenhuollon, viranomaisten ja muiden tahojen kanssa

Yhteistyötä tehdään diabeetikoiden mahdollisimman hyvien omahoitoedellytysten turvaamiseksi ja kehittämistarpeiden eteenpäin viemiseksi.

Yhdistys tekee yhteistyötä perusterveydenhoidon kanssa. Muiden kansanterveystyö- ja vammaisjärjestöjen kanssa toimitaan esim. kuntien vammaisneuvostoissa, yhteisissä kerhoissa, järjestämällä yhteistä virkistys- ja
kulttuuritoimintaa sekä osallistumalla vaalikeräyksiin.

Yhteistyötä päättäjiin kaikilla tasoilla pyritään lisäämään vuonna 2018. Yhdistys seuraa sote-hankkeen kehittymistä Pohjois-Savossa ja tekee yhteistyötä Diabetesliiton kanssa diabeetikoita koskevissa asioissa.

1.3 Tiedottaminen

Tiedotus jäsenille tapahtuu joko jäsenkirjeillä, internetissä olevilla yhdistyksen kotisivuilla tai hallituksen kulloinkin
parhaaksi tiedotuskeinoksi katsomalla tavalla. Ulkoinen tiedotus tapahtuu alueellamme ilmestyvien paikallislehtien välityksellä ja yleisillä ilmoitustauluilla. Tiedotustoimintaa verkossa ja mobiililaitteilla kehitetään
Diabetesliiton avustuksella. Uusiin jäseniin otetaan yhteyttä ja heitä perehdytetään Sisä-Savon Diabeteksen toimintaan.

1.4 Palvelutoiminta

Yhdistys myy Diabetesliiton maksullisia valistusmateriaaleja sekä jakaa Diabetesliiton ja yhteistyötahojen ilmaisjakelumateriaaleja. Yhdistys välittää maksullisia diabetestunnuksia, myy adresseja ja jalkavoiteita.

1.5 Virkistys- ja yhdessäolotoiminta

Yhdistys järjestää mahdollisuuksien mukaan toiminta-alueen kunnissa liikuntatoimintaa ja muuta yhdessäoloa muiden yhdistysten kanssa. Suonenjoella ja Rautalammilla sydän- ja diabeteskerho jatkaa yhteistä toimintaa. Vesannolla Sisä-Savon Diabetes järjestää muiden yhdistysten kanssa virkistystoimintaa yhdistysten jäsenille. Iisveden videokerho toimii Sisä-Savon Diabeteksen alaisuudessa.

Teatteri- ja konserttimatkoja, sekä muita retkiä, järjestetään jäsenistön mielenkiinnon mukaan. Yhdistys järjestää toimintaa jäsenistön toivomalla tavalla.

Mahdollisuuksien mukaan yhdistys osallistuu muiden yhdistysten ja järjestöjen tapahtumiin, kunnissa järjestettäviin myyjäisiin ja liikuntatapahtumiin.2 HALLINTO JA KOKOUKSET

2.1 Yhdistyksen toiminta ja kokoukset

Syys- ja kevätkokoukset pidetään vuorotellen yhdistyksen toimialueen paikkakunnilla. Hallituksen kokoukset kierrätetään toiminta-alueen kunnissa. Hallitus kokoontuu tarvittaessa, yleensä 6 – 8 kertaa vuodessa.
Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen jäsenten vastuualueet, työryhmät ja tarvittaessa toimikunnat.

2.2 Osallistuminen Diabetesliiton toimintaan sekä Diabetesliiton aluetoimintaan

Yhdistys on yhteydessä Diabetesliittoon ja Diabetesliiton hallituksen jäseniin sekä tekee aloitteita liittoon. Yhdistys osallistuu Diabetesliiton vuosikokoukseen jäsenmäärän sallimalla osallistujamäärällä. Hallituksen jäsenet osallistuvat Diabetesliiton järjestämiin koulutuksiin, tapahtumiin ja projekteihin.3 TALOUDELLINEN TOIMINTA

Yhdistyksen varainhankinta tapahtuu jäsenmaksujen, diabetestuotteiden myynnin, myyjäisten, keräysten ja arpajaisten kautta. Toiminta-alueen kunnilta, säätiöiltä, EU-avustusten myöntäjiltä ja toiminta-alueen Lions Clubeilta anotaan erikseen avustusta erilaisiin tapahtumiin. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia sekä hakea toimintaansa varten avustusta Diabetesliitolta.